PROJEKTOVÝ DEN GYMNÁZIA T.G. MASARYKA

Poslední týden v květnu se do školních lavic vrátili z distanční výuky po téměř osmi měsících všichni studenti.  Současně maturanti v těchto dnech psali didaktické testy v rámci státní maturitní zkoušky. A protože bylo třeba, aby měli na vypracování svých ,,životních testů“  klidné prostředí, vyrazily všechny třídy v úterý 25. května  v rámci Projektového dne školy   za novými informacemi  do terénu.
Prima se vydala k prameni zdejší říčky Štinkovky. Na své cestě ušli 16 000 kroků, poznávali mnohé rostliny a živočichy, naučili se je pojmenovat anglicky a vytvořili malý obrázkový česko-anglický slovníček. 
Studenti sekundy se  zabývali moderními sochami rozmístěnými v Brně v rámci projektu Sochy pro Brno a tím, co sochy představují a charakterizují. Pokusili se o jejich interpretaci nejen kresbou, ale i pojmenováním.  
Na Křížovém kopci v Hustopečích byl realizován program ve spolupráci s CVČ Pavučina pro tercii. Aktivity byly zaměřené na ekologii, ochranu přírody a její vnímání. Žáci hráli třeba hry zaměřené na poznávání různých živočichů,  přírodnin a různých zvuků – to vše bylo  spojené s aktivním pohybem, rozvojem komunikačních dovedností a týmovou prací např. při diskuzi na daná témata. Celý program uzavřely ukázky poezie inspirované přírodou – jednalo se o básně J. Ortena, J.V. Sládka  a J.Skácela. 
Kvarta připravovala propagační leporelo, jehož cílem je seznámit studenty partnerského Lycea Jeana Piageta ve švýcarském Neuchâtelu s naším městem. Žáci tak zpracovali zajímavá místa Hustopečí i výtvarně a doplnili je informacemi v německém a francouzském jazyce. 
Kvintáni nazvali svůj projekt Voda v krajině a šli stejnou cestou jako prima -  k prameni Štinkovky. Cestou sledovali zástupce rostlinné i živočišné říše  a  hlavně stav vody ve vodním toku,  v obou rybnících a  v nově vytvořených mokřadech za Zadním rybníkem. 
Třída 1.A se vydala do městské knihovny a na ozdravnou procházku po městě. Studenti sexty a 2.A navštívili Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky  a pozorovali hnízdiště vodních ptáků, např. orla mořského na rybníku Nesytu. Fundovaný výklad jim poskytl ornitolog ing. Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
Nejstarší - septima a 3.A - se vydali na dopolední procházku po Hustopečích, aby se seznámili  s osudem T.G. Masaryka po dobu jeho pobytu ve městě a s komplikovaným soužitím Čechů, Němců a Židů  ve městě v  1. pol. 20.  století.  Získané informace o prvním československém prezidentovi potom překládali do angličtiny.