Modernizace vzdělávání na Gymnáziu T. G. Masaryka, Hustopeče

 

 

 

Název projektu: Modernizace vzdělávání na Gymnáziu T. G. Masaryka, Hustopeče

Začátek projektu: květen 2012

Délka trvání projektu: 15 měsíců

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Cíl projektu: podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků našeho gymnázia s důrazem na realizaci kurikulární reformy a školního vzdělávacího programu. To vše prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků (cílové skupiny) v oblastech využívání ICT ve výuce včetně osvojení si moderních pedagogických metod a dovedností ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání a rozvojem jazykových dovedností.

Stanovených cílů projektu dosáhneme účastí cílové skupiny (21 pedagogických pracovníků) na 13 prezenčních a 2 distančních (e-learning) vzdělávacích aktivitách.

 

Dosavadní průběh projektu:

V dubnu 2012 jsme s Jihomoravským krajem uzavřeli Smlouvu o realizaci grantového projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Výzva: Jihomoravský kraj – výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.3).

Začátkem projektu jsme vybírali dodavatele na realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele našeho gymnázia: pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy a ICT jsme vybrali firmu AM SOLVO, s.r.o., v oblasti výuky cizích jazyků (konkrétně angličtiny) spolupracujeme s firmou Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Distanční formu vzdělávání zajistí/e-learning vytvoří firma NoBugs s.r.o.

Již nyní probíhají jazykové kurzy – naši učitelé pravidelně navštěvují kurzy angličtiny. V nejbližších dnech zahájíme realizaci kurzů z oblastí podporujících již zmiňovanou kurikulární reformu (např. Efektivní komunikace se studenty, Tým a efektivní práce v týmu aj.) a ICT (Prezentace učiva ve výuce prostřednictvím MS PowerPoint, Tvorba podkladů pro výuku prostřednictvím MS Word, Excel). Zároveň bude probíhat tvorba e-learningových modulů na téma Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládnutí konfliktních situací a Dovednost a schopnost asertivního jednání učitele.

 


 

Pokračujeme v realizaci projektu zaměřeného na další vzdělávání našich učitelů v akreditovaných kurzech.

Dosud jsme uskutečnili šest ze sedmi kurzů z klíčové aktivity zaměřené na kurikurální reformu:

  • Využití sociometrie při výuce na gymnáziu
  • Tým a efektivní práce v týmu
  • Kreativní myšlení učitele – moderní vyučovací metoda
  • Efektivní komunikace se studenty
  • Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládnutí konfliktních situací
  • Dovednost a schopnost asertivního jednání učitele

a máme za sebou více než dvě třetiny výuky anglického jazyka.

Dvě témata se nám podařilo zrealizovat ve dvou po sobě jdoucích dnech mimo prostory gymnázia, kdy deset našich učitelů poznalo příjemné prostředí Hotelu Termal Mušov v Pasohlávkách.

Během května a června se učitelé budou školit také v IT tématech:

  • Prezentace učiva ve výuce prostřednictvím MS PowerPoint
  • Tvorba podkladů pro výuku prostřednictvím MS Word
  • Tvorba podkladů pro výuku prostřednictvím MS Excel

Od konce roku 2012 jsme pracovali na přípravě dvou e-learningových kurzů (téma Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládnutí konfliktních situací a Dovednost a schopnost asertivního jednání učitele), které nyní dodavatel zpracovává a brzy dojde k jejich pilotnímu ověření, dopracování obou kurzů po pilotním ověření a přípravě žádostí o udělení akreditace MŠMT v režimu DVPP.

 

Děkujeme všem lektorkám organizací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno a AM SOLVO, s.r.o. za skvělou spolupráci a profesionální a vstřícný přístup v dosavadní spolupráci.

 


 

ČLÁNEK KE STAŽENÍ V PDF

ČLÁNEK KE STAŽENÍ V PDF - POKRAČOVÁNÍ