Akce Holocaust a studenti

 

PŘEHLED  ŠKOLNÍCH  AKTIVIT  SMĚŘOVANÝCH  NA  HOLOCAUST  A  PROTI  RASISMU  A  NESVOBODĚ

 

 

Od roku 1999, kdy se pan učitel Libor Kyncl zúčastnil v Terezíně semináře pro učitele základních a středních škol „JAK VYUČOVAT HOLOCAUSTU“, pořádá naše gymnázium množství akcí a aktivit nesených duchem výchovy k demokracii, toleranci, schopnosti vstřícné komunikace, k bližšímu poznávání dalších národností, etnik, kultur, proti nesvobodě, rasismu, xenofobii, předsudkům. Staví na poznávání historických reálii o Židech a Romech, kulturních odlišností, jazyka, literatury, zvyků. Obě etnika spojuje i s jejich tragickými osudy za druhé světové války a holocaustem. Z těchto reálii pak vyvozuje možnosti pro současnost, pro konkrétní možné chování studentů v reálných životních situacích.

         Akce jsou velice rozrůzněné – od jednohodinových „drobností“ až po několikaměsíční snažení. Většinou nám jde o propojení více akcí, jež na sebe navzájem navazují, propojují se a vytvářejí vyšší informační úroveň mladých lidí i jejich lepší schopnost posoudit některé národnostní odlišnosti a pozitivně se k nim stavět.

         Na vedení aktivit se podílí asi polovina učitelů školy; jednotlivé části programů spolu konzultují a dávají do souvislostí.

 

Za tu dobu získala naše škola na projekty, které s tímto tématem souvisejí, několikrát nadační finanční podporu.

        

 

 

 

2001

 

O    projekt: HOLOCAUST  ŽIDŮ  V  KRÁSNÉ  LITERATUŘE – JAZYK  ČESKÝ,  SLOVENSKÝ,  NĚMECKÝ,  POLSKÝ (v rámci akce MŠMT „Evropský rok jazyků“)

 

 

 

O    projekt: INTOLERANCE. ŽIDÉ  A  REGION  HUSTOPEČSKO  ZA  2. SVĚTOVÉ  VÁLKY.  HOLOCAUST  ŽIDŮ  V  KRÁSNÉ  LITERATUŘE   (nadace Open Society Fund Praha)

 

Oba projekty se navzájem zčásti prolínaly. Společným pro ně byla snaha o vytvoření brožury na téma Židé a holocaust.

Jedna část projektu představovala pokus o vytvoření odborné studentské práce o holocaustu Židů za 2. světové války v kontextu doby i světa. Asi 30 studentů se rozdělilo do 7 skupin, z nichž každá měla vymezeno téma. Práce, která trvala asi 4 měsíce, byla velmi intenzivní, studenti si opatřili bohatou odbornou literaturu včetně článků a sborníků. Každá skupina vytvořila jednu kapitolu společné odborné práce.

Druhá část projektu je mnohem náročnější. Chtěli jsme sestavit antologii literárních ukázek v několika jazycích o holocaustu Židů. Podařilo se nám pro spolupráci získat 13 základních a středních škol z celé ČR. Žáci a studenti pod vedením svých učitelů hledali v knihovnách krásnou literaturu o holocaustu, četli ji a vybírali z ní ukázky. Svoji volbu konzultovali jak mezi sebou, tak e-mailem s partnerskými školami. U nás byla centrála celého projektu – sem všichni zúčastnění své příspěvky posílali, zde se dělaly korektury.

Výsledkem práce měla být tištěná brožura jak s faktografií o židovském národě, tak s ukázkami beletrie o tématu holocaust.

 

 

 

O    VÝSTAVA „ŽIDÉ NA MORAVĚ“  V DOMĚ  UMĚNÍ  BRNO

Studenti třídy 2.A a 3.A navštívili výstavu a během prohlídky skupinově hledali odpovědi na předem zadané otázky a úkoly. (Měli najít vysvětlení pojmů, jako jsou košer, pesah, mikve, maces, jad, tóra, kipa. Hledali místa kontinuálního židovského osídlení na Moravě, tvořili  medailonky židovských osobností Moravy- Sigmunda Freuda a Davida Oppenheimera, Hugo Haase a Arnošta Goldflama. Hledali informace o židovských meziválečných periodikách, počtech moravských Židů deportovaných za 2. sv. války do koncentračních táborů…) Na základě těchto úkolů pak studenti vytvořili jakousi drobnou tištěnou studii na téma moravských Židů.

 

 

O      Putovní výstava "ANNA  FRANKOVÁ - HISTORIE  PRO  DNEŠEK"

Výstava, určená žákům a studentům základních a středních škol hustopečského regionu, proběhla ve dnech 4. - 14. září 2001 v přísálí MěKS v Hustopečích. Byla zorganizována a zajištěna Gymnáziem Hustopeče. Expozici, jež dál putuje po České republice, navštívilo v devíti dnech 1019 žáků z celkem 9 škol Hustopečska.

            Každou skupinu, která výstavu navštívila, uvítala dvojice našich studentů, uvedla je do doby nastupujícího fašismu, nastínila, s čím se na panelech setkají, a dala možnost, aby si žáci v doprovodu svých pedagogů výstavu prohlédli.

            Prostřednictvím panelů se mladí lidé obeznámili s pohnutými osudy jedné z mnoha židovských rodin, jež se za 2. světové války ukrývaly před zvůlí německého fašismu. Kromě informací o dětství malé Anny Frankové obsahovala výstava množství dalšího textového i obrazového materiálu a postřehů namířených proti projevům rasismu a xenofobie v současném světě.

 

 

O    Terezín – PRAHA    (3. A, 4. A  a  6 studentů SOŠ Klobouky)

Ve dnech 29. 10. - 2. 11. 2001 jsme se studenty obou škol podnikli v rámci našeho projektu výjezd do Židovského Města Praha a bývalého židovského ghetta ve velké pevnosti Terezín. Zde měli možnost poznat prostředí, s nímž se setkávali v literatuře o holocaustu. Kromě toho pro ně připravili pracovníci Muzea ghetta zaměstnání a činnosti, při nichž kooperativními metodami pracovali s terezínskými archiváliemi, hledali v seznamech transportů židovské obyvatele vesnic našeho regionu. Součástí našeho programu byla i beseda s panem Glasem – pamětníkem zdejších válečných let.

 

            článek Hustopečské listy 2001 – Terezín

článek Břeclavsko 2001 – Terezín

článek Nový život 2001 – Terezín

článek Kritické listy 2002 – volná psaní studentů

foto Symbolický hřbitov se sedmiramenným svícnem v Terezíně.

foto Při prohlídce Velké pevnosti Terezín.

foto Jana hledá v transportních knihách.

foto Beseda s panem Martinem Glasem byla vrcholem celé akce.

foto Studentky SOŠ Klobouky tvořily plakát pro svůj výstup dlouho do noci.

foto Skupinový plakát Děti a mládež v Terezíně.

foto Plakát Divadlo v Terezíně.

 

2002

 

O    dvouletý projekt  „HOLOCAUST  ŽIDŮ  ZA  DRUHÉ  SVĚTOVÉ  VÁLKY,  INTOLERANCE  V MINULOSTI  A  DNES (Národní fond obětem holocaustu Praha)

 

Projekt počítal jednak s dokončením práce na brožuře o židovském holocaustu, jednak ji prokládal dalšími tematicky navazujícími akcemi. 

 

 

O    CD-ROM  „ČÍTANKA  O  HOLOCAUSTU  ŽIDŮ  ZA  DRUHÉ  SVĚTOVÉ  VÁLKY“

Na podzim se podařilo dokončit práce na vydání elektronické podoby softwaru, který jednak podává informace o židovském etniku (historie, kultura, zvyky, náboženství…), jednak dává k dispozici 87 beletristických textů k tématu holocaustu Židů za 2. sv. války. Lví podíl na dokončení práce má hlavní spoluautorka práce, Magda Kurdíková, studentka 4. ročníku, která vypracovala asi k polovině textů otázky, úkoly, místy i propracovanou metodiku.

CD-ROM od nás obdržely všechny spolupracující školy, další si objednalo i MŠMT pro školské účastníky terezínských seminářů.

 

CD-ROM Čítanka o holocaustu Židů za druhé světové války - obal

 

 

2003

 

O    září - MIKULOV:  SYNAGOGA, ŽIDOVSKÝ  HŘBITOV, ZÁMECKÁ  EXPOZICE. Jednodenní exkurze třídy sekunda.

foto Třída sekunda na mikulovském židovském hřbitově.

foto Studenti měli připravené krátké výstupy o osobnostech i dějinách Mikulova.

 

 

O      září – RYCHNOV  NAD  KNĚŽNOU,  ŽIDOVSKÉ  MUZEUM  A  SYNAGOGA. Čtyřdenní výjezd skupinky 16 zájemců, zaměřený jednak na K. Poláčka a židovské etnikum v regionu, jednak na život ve středověku.

 

foto Interiér rychnovské synagogy.

foto Deska v Památníku Karla Poláčka.

 

 

O       září, říjen – GHETTO  A  MALÁ  PEVNOST  TEREZÍN + PRAHA       - dvě exkurze: septima a 2.A

Zavítali jsme do bývalého ghetta Terezín a strávili zde 3 dny. Šlo nám nejen o sbírání informací o životě za války, ale především o prožitek. Pobyt v Terezíně je emotivně velmi silný, působí autentičnost prostředí. Zároveň se účastníci projektu zapojili  do plnění úkolů, které pro ně Vzdělávací středisko Terezín připravilo. Jedním z vrcholů pobytu 2.A bylo určitě setkání s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí válečného Terezína.

 

článek Hustopečské listy 2003 – septima+2.A a Terezín

foto Hřbitov v Židovském Městě Praha.

foto Studenti při prohlídce rekonstrukce typické terezínské světnice.

foto Irena a Irena při studiu archivních materiálů.

foto V expozici Muzea ghetta.

foto Při přednášce paní Chládkové o koncentračních táborech.

foto Ze skupinových studentských prezentací.

foto Poděkování za besedu paní Doris Grozdanovičové.

foto Ve škole jsme si pak čteme své texty o exkurzi.

 

 

O    podzim -  „MOTÝLÍ  SOUSTŘEDĚNÍ". Škola opět umožnila svým třídám výjezd na „motýly“ a i tentokrát se mezi zaměřeními jednotlivých výjezdů objevila témata intolerance, komunikace, rasismus, xenofobie.

 

O    „PŘEŽILA  JSEM  TEREZÍN  I  OSVĚTIM“ - BESEDA  S  PANÍ  MARTOU  KOTTOVOU.

Gymnázium T.G.M. pozvalo do Hustopečí paní Martu Kottovou, pamětnici, jež strávila část války v terezínském ghettu a pak přežila i hrůzy Osvětimi. V domě U Synků měla večer 24. listopadu besedu pro Klub historie a vlastivědy Hustopečska, druhý den pak pokračovala dvěma setkáními se studenty gymnázia. Svůj pobyt v Hustopečích zakončila 26. listopadu vystoupením pro studenty SOU.

Paní Kottová strhla publikum intenzitou, opravdovostí i vlastenectvím svého vypravování. Dík patří také paní učitelce Boženě Kleinové za zprostředkování tak vzácné návštěvy zde.

 

                  napsali jako reakci na besedu paní Kottové

                  foto  Pan ředitel zahájil besedu s paní Kottovou.

                  foto Z besedy v domě U Synků.

 

 

 

2004

 

O    projekt pro rok 2004: „HOLOCAUST  ŽIDŮ  A  ROMŮ  ZA  2.  SVĚTOVÉ  VÁLKY,  GENOCIDA  A  INTOLERANCE,  VÝCHOVA  K DEMOKRACII  A  TOLERANCI“   (Národního fond obětem holocaustu)

 

Opět se zaměřujeme na posílení multikulturní výchovy na naší škole, podporu motýlích výletů zaměřených na téma rasismus, nedostatek tolerance a potřeba mezilidské komunikace. Součástí projektu je práce studentů na odborné práci věnované holocaustu Romů za 2. světové války, v plánu máme i jednorázové akce, jako např. návštěva Muzea romské kultury Brno, dvoudenní výjezd do Osvětimi a Krakova, exkurze do Mikulova, Břeclavi.

 

 

O      březen  -  MUZEUM  ROMSKÉ  KULTURY- studijní prohlídka třídy 3.A, zaměřená jednak na aktuální expozici muzea, jednak na získání odborné literatury pro tvorbu kolektivní studentské odborné práce na téma „Holocaust Romů za druhé světové války“.

 

 

O      Na dny 15. – 16. června 2004 uspořádala naše škola  dvoudenní zájezd pro žáky a studenty hustopečských škol – OSVĚTIM – KRAKOV.

Studenti gymnázia, ZŠ Nádražní a SOU prohlédli bývalý koncentrační i vyhlazovací tábor OSVĚTIM - BIRKENAU. Následný den pak navštívili město KRAKOV - obdivovali hrad Wawel, Velké náměstí a Mariánským kostelem a tržnicí, hradby, divadlo, někteří zašli i do bývalé židovské čtvrti.

Přínosem této akce nebyla jen návštěva jednoho z nejtragičtějších míst spojených s genocidou Židů za 2. světové války, ale také možnost účastníků být na takovém výjezdu s žáky jiných škol. To jim umožnilo lépe si utřídit některé vědomosti i názory, komunikovat o tématu – a nebýt tolik svázáni vědomím vlastního školního prostředí či kolektivu. 

článek-Volné psaní po exkurzi
článek-Drobná volná psaní
foto-cesta smrti
foto-drátěný plot-není úniku
foto-les komínů z baráků
foto-postel-pokud se tomu tak dá říkat

 

 

O      září – MIKULOV

 

 

O      září - RYCHNOVSKO