Závěrečná zpráva projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016) byla schválena a označena jako Best practice!

22. 8. 2016

Náš projekt „ Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“ vycházel ze studie přírodovědného vzdělávání EURYDICE, která se zabývá organizací výuky přírodních věd v dnešní Evropě, a  byl také v souladu s cíli evropské strategie ET 2020 ( Education and Training ), která je zaměřena na nutnost zlepšit kvalitu vzdělání a podpořit inovativní postupy ve vzdělávání a předávání znalostí. 

V rámci projektu jsme zorganizovali čtyři zahraniční  mobility pedagogických pracovníků naší školy podle plánu. Účastníci mobilit byli vyučující přírodovědných předmětů M, Ch a Bi.

Semináře na Islandu a ve Finsku byly zaměřeny na experimentální výuku přírodních věd a vnitřní klima školy. Získané kompetence zařadili vyučující  do své výuky a šířili je mezi kolegy. Vznikl kroužek  Mladý přírodovědec zaměřený na experimentální výuku chemie a biologie, do ŠVP nově zařazeno terénní cvičení z biologie pro 2.ročník a podpora odborných prací  žáků v rámci SOČ. Větší zapojení žáků do soutěží s přírodovědným zaměřením a jejich výborné výsledky byly bodovány  v Projektu podpory technických a přírodovědných předmětů a vyhodnoceny na konci školního roku. V rámci práce s talentovanou mládeží byli podporováni 4 nadaní žáci v přírodovědných předmětech. 

Seminář , který se uskutečnil ve Spojeném království pod názvem „Improving Teaching and Communication Skills in the Classroom“ byl zaměřen na  inovativní prvky výuky a týmovou práci.Tyto prvky využívají  vyučující nejen ve své výuce, ale sdíleli je s ostatními kolegy okolních škol prostřednictvím workshopu.  Všechny  projektové aktivity včetně pracovních listů, diseminace a fotogalerie jsou uvedeny na webové stránce školy www.gymhust.cz

RNDr.J.Čeperová