Terénní cvičení z biologie pro 2.ročník

16. 6. 2016

významně doplňuje výuku biologie a cvičení ve 2.ročníku v rámci ŠVP.  Téma ekosystém rybníka pro středeční cvičení jsem zvolila z důvodu nově vybudované naučné stezky Hustopečské rybníky a mokřady, podle níž jsem vytvořila pracovní listy ( papírová podoba) a úkoly ( využití aplikace iBooks v iPadu). 

V hodině Bi byli žáci seznámeni s průběhem cvičení ( využívání PL, zaznamenávání, využívání atlasu rostlin, živočichů, určovacích klíčů,sběr materiálů, poučení o hygieně a bezpečnosti práce) a rozdělení do skupin po 2-4 žácích. Během terénního cvičení žáci využili ke sběru biologického materiálu pomůcky, které vyučující získala z projektu Otevřená věda a Repetitorium biologie pro učitele Bi a Ch. Důležitou části cvičení bylo nejen vyplnění PL, ale následné zpracování naloveného biologického materiálu ( vodnví, suchozemské a půdní) v učebně na Pavučině podle určovacího klíče lupou a následně v biologické pracovně v hodině biologie pod mikroskopem.

Poslední část- prezentaci výstupů- zpracovali žáci v aplikaci Skitch,Keynote a Book Creator. Výsledky  týmové práce budou žáci prezentovat v další hodině Bi. Žáci dodržovali pokyny vyučujících, projevili zájem o praktické ukázky práce v terénu a byli pochváleni i za kreativní zpracování výstupů.

Terénní práce z Bi pro 2.ročník mezi nové metody, které korespondují s cíli projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016) "Inovativní prvky výuky v přírodovědných disiplínách".  

Spojením studia s vědomostmi a dovednostmi získanými při pozorování přírody, absolvování praktických cvičení jsou na gymnáziu vytvářeny podmínky pro to, aby žáci v průběhu svého vzdělávání:

  • dokázali pozorovat pouhým okem, lupou či mikroskopem přírodniny a jejich vlastnosti v laboratorním i přirozeném prostředí
  • dokázali pozorovat vztahy a jevy v přírodě, zaznamenávat a vyhodnocovat je s využitím znalostí osvojených studiem odborné literatury
  • dovedli rozpoznat příčiny a následky přírodních (fyzikálně-chemických) dějů a posuzovat souvislosti mezi nimi
  • si uvědomili význam biologie pro člověka a společnost (biotechnologie), ale i nutnost úcty k životu a k přírodě jako celku

Za předmětovou komisi biologie

RNDr. Jarmila Čeperová