Setkání v partnerské škole v Colle val d´Elsa v Toskánsku

10. 10. 2019

se uskutečnilo již potřetí a bylo velmi přátelské. V letošním školním roce získal projekt " Po stopách Karla IV. v Toskánsku" grant ve výši 200 tisíc z dotačního programu JmK.Do projektu se zapojilo 32 žáků z třídy kvarta a kvinta.  

S partnerskou školou v Colle val d´Elsa spolupracujeme od r. 2007 prostřednictvím projektů eTwinning, které byly zaměřeny na přírodní vědy. Téma čtvrtého společného projektu bylo zaměřeno na propojení historie a kulturního dědictví našich regionů díky slavnému, neobyčejně vzdělanému muži, který vnímal vzdělání jako hodnotu a zároveň je považoval za předpoklad politické úspěšnosti. Na základě zkušeností, získaných v kulturně vyspělém francouzském a italském prostředí, přistoupil Karel IV. po návratu do Čech r.1333 k systematické reorganizaci českého státu. Snaha zajistit dostatek inteligence pro české země vedla k založení univerzity, první ve střední Evropě. Nejen města Lucca, Montecarlo a Pisa, která jsme navštívili, jsou spojena s pobytem Karla IV. S ohledem na zaměření učiva přírodních věd v ročníku kvarty jsme do programu zařadili i exkurzi do Muzeo della Geotermia v Larderellu a viděli využití geotermální energie ve zdejší geotermální elektrárně, která byla uvedena do provozu jako vůbec první tohoto druhu na celém světě. Prohloubili jsme také spolupráci s partnerskou školou v Colle val d´Elsa společnou výtvarnou aktivitou „Fridays for the future“, jejíž tématem bylo vyjádření globálních změn.

Akce proběhla v souladu s ŠVP a rozvinula především průřezová témata 3, 4, 5 a zaměření směřovalo k výchově a myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchově a environmentální výchově. Došlo k osvojení a uvědomění si nezbytnosti znalosti cizích jazyků, historických souvislostí, ochrany přírody a životního prostředí v souvislosti s globálními problémy světa; poznávání různých praktických opatření pro ochranu přírody a životního prostředí; používání získaných poznatků a dovedností v praxi; získání osobního vztahu k přírodě; získání schopnosti orientace v základních ekologických problémech současnosti, ochraně přírody a životního prostředí, chápání historických, politických i geografických podmínek pro život v různých lokalitách. V neposlední řadě došlo k posílení vazeb ve třídním kolektivu (společné vaření, úklid, sportovní aktivity, malování, nácvik hudebního vystoupení a mimoškolní mezipředmětová výuka).