Realizované projekty Erasmus+ v období 2014-2020 na naší škole byly úspěšné!

25. 9. 2020

Obdrželi jsme dopis DZS s poděkováním za úspěšné zapojení naší školy do programu Erasmus+ v období 2014-2020. Byla nám také nabídnuta možnost požádat v říjnu 2020 za naši aktivitu o Akreditaci školy pro období 2021-2027. Při této příležitosti Dům zahraniční spolupráce poslal informační tabuli, která je umístěna na budově školy a informuje tak všechny žáky, rodiče i další návštěvníky školy o naší mezinárodní aktivitě v rámci programu Erasmus+.

V období 2014-2020 jsme získali grant EU pro 3 projekty Erasmus+ KA1 a 1 projekt Erasmus+KA2 v celkové hodnotě téměř 62 tisíc Eur.

2014-2016- Erasmus+ KA1 „Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“, který byl Národní agenturou pro evropské projekty oceněn Pečetí kvality v říjnu 2016.

2016-2018 Erasmus+ KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“

2019-2021 Erasmus+ KA2 Partnerství škol „Let´s také a CLIL together“, francouzská škola LEGTA La Germiniére ROUILLONLe Mans) je naším partnerem v projektu, jehož cílem je výměna zkušeností s výukou přírodovědných předmětů metou CLIL a vytváření kompetencí a schopností ve vícejazyčném prostředí jak pro učitele, tak především pro žáky. Komunikačním jazykem je anglický a francouzský jazyk. V roce 2019 se uskutečnila první dvě setkání.

2020-2022 Erasmus+ KA1 : „Profesní rozvoj pedagogů a managementu školy“

V projektu je naplánováno celkem 5 mobilit (4 vzdělávací kurzy a  job shadowing.) které povedou ke splnění cílů projektu, které vychází ze studie Evropské strategie 2020, z Evropského plánu rozvoje a Školního akčního plánu a navazují na předcházející dva projekty Erasmus+ KA1 a projekt Erasmus+ KA2. Vhodné kurzy pro pedagogy  jsou  pořádané vzdělávací agenturou Dorea Educational Institute Limassol ( Kypr)a  eduKarjala, Joensuu (Finsko). Kurzy Teamwork as a Means for Enhancing Produktivity , Modern School Leadership, Improving School Management from single Person to a common Strategy jsou zaměřené na zlepšení managemtu školy a týmové práce. Kurz Promoting STEM Education through Teacher Training  je zaměřen na získání dovedností k zavádění nových metod do výuky přírodních věd .Aktivita Job shadowing ( Stínování), které se zúčastní ředitel školy, bude probíhat na francouzské škole v Le Mans, která je naším partnerem v projektu Erasmus+KA2 Partnerství škol. Získané kompetence, nové poznatky ze zahraničních kurzů, příklady dobré praxe, výměna zkušeností obohatí nejen účastníky mobilit, ale stanou se v dlouhodobém horizontu přínosem pro  celou naší školu. Zahraniční osvědčené metody budou vedením školy zavedeny do organizace chodu školy.

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektů Eramus+