OZNÁMENÍ

27. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 30.11.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 30.11. – 4.12.2020 je 49. – tedy lichý. Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy                    sudý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    u všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia