2.III/22 Projektový den mimo školu -Šablona SŠ II- Lednické rybníky

30. 5. 2021

se uskutečnil 25.5.2021 pro třídy 2.A a 6.C pod odborným vedením ornitologa ing.Vlastimila Sajfrta z Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Pálava v chráněné oblasti Lednických rybníků.  Téma projektového dne:Rybník jako složitý ekosystém. Cílem bylo zaměřit se na vlastnosti, společenstva a zóny rybničního ekosystému a zkoumat také ekosystémy v okolí vodní plochy. Věnovat se zdrojům znečišťování stojatých vod, ochraně a trvalé udržitelnosti rybníků.Následně ve výuce Bicv  vypracovat pracovní listy na základě praktických vědomostí a dovedností získaných během projektového dne.Studenti získali podrobné informace k tématu předem a učitelé si ověřili jejich přípravu během videokonference v rámci distanční výuky. Projektová forma  výuky, která

přirozeně upevňuje mezipředmětové vztahy, doplňuje teoretickou výuku a poskytuje náhled na danou situaci z různých oborů. Dále studenty nutí k aplikaci již dosažených znalostí a dovedností, jejichž prostřednictvím docházejí k řešení zadaného problému. Metoda terénní projektové výuky umožní studentům více komunikovat a přemýšlet o tom, co pozorují. Při odborném vedení si studenti uvědomí také propojenost a závislost jednotlivých témat, na kterých při řešení spolupracují v týmech a mohou tak získat hodnotnou zpětnou vazbu. Terénní projektová metoda aplikuje rovněž mnohé přístupy, metody a dovednosti, potřebné v environmentálním vzdělávání.

Program byl pro některé studenty náročný z důvodu dlouhé distanční výuky u PC jim chyběla fyzická zdatnost (8km terénem). Projektový den s odborníkem jsme začali  na břehu Mlýnského rybníka, kde proběhla demonstrace planktonu, měli jsme s sebou vlastní pomůcky k pozorování, dále dalekohledem pozorování vodních ptáků. Pokračovali jsme naučnou stezkou kolem Prostředního rybníka k Hlohoveckému rybníku. Na různých stanovištích ing. V.Sajfrt demontroval metody např. měření průhlednosti vody a kyslíku ve vodě. Na hnízdišti u Hlohovce jsme pozorovali hnízda vzácných druhů- pisily čáponohé a husice liščí. Zmínil také problém letošního větrnného a studeného jara na rybníku, které nepřálo hnízdícím tenkozubcům opačným, kterým vlnobití rozmetalo hnízda a tak změnili lokalitu a nyní se zde nevyskytují. Autobusem jsme přejeli do obce Sedlec, kde jsme nejprve poznali významnou lokalitu slanomilných rostlin Slanisko u Nesytu, které je místem hnízdících volavek. Poslední zastávka byla na pozorovatelně u největšího moravského rybníka Nesyt.

Cíl projektového dne byl splněn. Především propojení teoretické výuky s praktickým pozorováním a ekologickými vztahy v  přírodě pod vedením odborníka má velmi kladný dopad na výsledky studentů. Důraz byl kladen i na mezipředmětové vztahy biologie s Ch, D,Z a Tv (8km terénem). Reflexe získaných znalostí a praktických dovedností následovala ve výuce Bicv jednotlivých skupin řešením pracovního listu - otázek, mikroskopickým pozorováním dafnie a doplněním nejméně 3 fotografií z projektového dne. Vyučující i odborníka potěšily velmi podrobné odpovědi studentů na praktické otázky z projektového dne. 

Děkuji ing.V.Sajfrtovi za velmi zajímavý program projektového dne, jeho odborné znalosti a vstřícnost. Studentům patří dík za aktivní zapojení.   

RNDr. Jarmila Čeperová