2.A zkoumala s odborníkem biodiverzitu lesa a lesní hospodaření na Děvíně

3. 5. 2022

Tématem projektového dne organizovaného 21.4 pro 2.A   ve spolupráci s odborníkem  Mgr. et MgA. Radimem Hédlem, PhD. z Botanického ústavu AV ČR,   bylo zkoumání biodiverzity lesa a lesní hospodaření na Děvíně. ...

Pan Hédl   provádí s se svými kolegy výzkum dopadu zásahů těžby dřeva  na ekologii lesa na severních svazích Děvína. Cílem obnovy tradičního lesního hospodaření je podpora biodiverzity lesa NPR Děvín. Téma projektového dne bylo zvoleno právě na základě uvedeného výzkumu. Během výstupu na Děvín bylo několik zastávek s odborným výkladem, určováním květeny, listnatých stromů,  zazněly zajímavosti o  výživě a rozmnožování rostlin,  o  prosvětlených lesích a  vápnomilných druzích.  Odborník studenty také seznámil s metodami výzkumu a vedl diskusi o významu lesa v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti. Studenti si odborné pojmy a botanické názvy zapisovali a pořídili si fotodokumentaci, kterou využiji k prezentaci fotoherbáře  a v následující hodině biologického cvičení ke zpracování otázek pracovního listu. 
Aktivní zapojení studentů do diskuse zhodnotil Mgr. R.Hédl velmi pozitivně a vybídl je,  aby  se  na něho případně obrátili  s dotazy písemně;  rád  je zodpoví. V reflexi se také vyjádřil, že má zájem o další spolupráci se  školou, protože Botanický ústav AV ČR podporuje studenty SŠ ke studiu biologie na VŠ. Mimo své vědecké práce Mgr. R.Hédl vyučuje na UP v Olomouci.
Studenti  si  během exkurze také uvědomili , že navzdory intenzivnímu lidskému vlivu uprostřed obdělávané krajiny zůstaly na svazích Pavlovských vrchů i v členité pahorkatině Milovického lesa zachovány cenné partie přírodní krajiny, které skýtají útočiště četným vzácným rostlinám a živočichům. Pálava tak se svým okolím představuje dobrý příklad vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou, jehož výsledkem je malebná kulturní krajina. 
Jarním sluncem ozářené bělostné skály a stráně  rozkvetlých stepí doplnily krásu a rozmanitost nevšední krajiny pod Pálavou, která je jedním z nejvíce navštěvovaných míst České republiky.
RNDr. Jarmila Čeperová