Školní poradenské pracoviště (ŠPP) - Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: dočasně zastupuje Mgr. Kateřina Baťalíková, Ph.D.

-    koordinace poradenských služeb ve škole
-    kariérové poradenství
-    řešení výukových problémů žáků
-    organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
-    organizace péče o mimořádně nadané žáky 
-    individuální pomoc žákům a rodičům při řešení problémů
 

-    konzultační hodiny:      úterý 12.20 – 13.05 hodin, jinak po domluvě dle potřeby kabinet 21 

-    kontakt:         tel.: 519 360 576            
                              email: k-batalikova@gymhust.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Baťalíková, Ph.D.

-    prevence a řešení rizikového chování a sociálně-patologických jevů 
-    práce s třídními kolektivy 
-    spolupráce s externími institucemi 
-    organizace besed, seminářů a přednášek pro učitele, žáky i jejich rodiče 
-    prevence školní neúspěšnosti

-    konzultační hodiny:     úterý  12.20 – 13.05 hodin, jinak po domluvě dle potřeby kabinet 21

-    kontakt:        tel.: 519 360 576
                             email: k-batalikova@gymhust.cz

Školní psycholog: Mgr. Martina Krišková 

-    poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy 
-    pomoc při řešení osobních a vztahových problémů 
-    pomoc při řešení studijních obtíží   
-    krizová intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
-    podpora příznivého sociálního klimatu školy
-    kariérové poradenství (ve spolupráci s VP) 
-    primární prevence sociálně-patologických jevů (ve spolupráci s MP)
-    spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a dalšími externími subjekty

Žáci se ke školnímu psychologovi objednávají z vlastní iniciativy, nebo na podnět učitelů či rodičů. V případě zájmu a souhlasu zákonných zástupců může být poskytována i dlouhodobější péče.

ŽÁDOST O PORADENSKOU SLUŽBU ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

   konzultační hodiny:     pondělí   8.00 – 15.00 hodin

                                              úterý   8:00 - 10:00, 13:00 - 15:00 hodin    kabinet 01

-    kontakt:       edupage: Martina Krišková
                            email: m-kriskova@gymhust.cz
                            tel.: 519 360 561

 

Vedle kabinetu 01, kde sídlí školní psycholog, se NOVĚ nachází schránka důvěry, do které je možné vložit informaci o problému, o kterém není pro žáka snadné mluvit otevřeně.