Mimořádná opatření COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Podrobně: zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek uvnitř budov, ve školách a školských zařízeních

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

· děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,

· zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,

· třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,

· pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,

· Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Obecně nejsou platná mimořádná covidová opatření k provozu a výuce škol. Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.


INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod ruší
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování
zaměstnanců
Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti
ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že
• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší
a školy KHS nekontaktují,
• školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový
kontakt,
• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje
dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření
s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská
zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
• zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského
zařízení.
• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské
zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě
nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb.),
• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka
vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy
o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.
V testování by mohla škola pokračovat pouze na striktně dobrovolném základě, a to jak ze strany školy,
tak ze strany dětí/žáků/studentů, resp. zákonných zástupců. Škola by tak mohla testovat jen ty děti nebo
nezletilé žáky, u kterých by měla písemný souhlas zákonných zástupců s testováním, v případě zletilých
žáků nebo studentů pak souhlas těchto samotných žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že povinné
testování již nebude upraveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny
ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů (pozitivní Ag test by tedy
neznamenal okamžité opuštění školy či automatickou karanténu, pozitivně testovaná osoba by mohla
nadále zůstat ve škole, pokud by jinak neměla příznaky infekční nemoci).
Povinné testování se bude od 19. 2. 2022 stále týkat žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele
zdravotních služeb poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči a u poskytovatele sociálních služeb
v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním
režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě
a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Tato
povinnost plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců
u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (ZDE).
• Toto testování nezajišťuje škola, zajišťuje jej zaměstnavatel (tedy dané zařízení, u kterého žák
nebo student koná praxi).
Zbylé antigenní testy si školy ponechají pro případné budoucí využití. Tyto zůstatky lze případně použít
pro dobrovolné testování dětí či žáků (nikoliv zaměstnanců), neboť je to v souladu s účelem, pro něž byly
testy státem pořízeny (a uhrazeny primárně z prostředků Fondu solidarity).
Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst
a nosu.
Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro
školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty
• děti v mateřské škole,
• děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,
• s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování
vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu
podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování
ve školách, s účinností od 31. 1. 2022

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
• Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
• platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
o pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.
 


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022
Platí tato pravidla:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí ažáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci             ▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání
 • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním
testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem, o jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Preventivní antigenní  testování a trasování ve školách od ledna 2022 - leták


Aktuální opatření k provozu škol od 22.11.2021

Vážení rodiče,

dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Bližší informace na:   https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-testovani-v-terminech-22-a-29-listopadu-2021/

Mgr. Radim Šebesta, ředitel gymnázia


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření: 
 
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:

• nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak. o znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář). o neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorech. 
 
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

• nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření. 
 
• nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky. o neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní. o neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).  
 
• nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo 
studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, o tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů. 
 
• Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. o tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů. 
 
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

• z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let.  o týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření. 
 
• nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat. 
 
• doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů. 
 
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete (ZDE)
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen  • osobám do dovršení 18 let věku,

• osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže 
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),  • osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat. 
 
MŠMT, 25. 10. 2021 
 


Aktuální opatření k provozu škol od 13.9.2021
 

 • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.
 • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.
 • Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
 • Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou osoby povinny prokazovat OTN a provozovatel vnitřního sportoviště není oprávněn předložení OTN vyžadovat.
 • Pouze na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy - např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.

MŠMT 10. 9. 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo stanoveno:

Na středních školách

▪ nově je upravena povinnost ochrany úst a nosu (- uvedeno níže)

▪ nově je sportovní činnost ve vnitřních prostorech omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory, jako jsou sprchy. Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

- výuka všech ročníků (kromě maturitních ročníků) probíhá v režimu tzv. prezenční výuky

- homogenita tříd a skupin není povinná

- pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, je frekvence preventivního antigenního testování stanovena na jedenkrát týdně

- Vždy v pondělí po vstupu do budovy školy jdou žáci nejprve do šaten a následně přímo do svých učeben dle rozvrhu, kde v první hodině proběhne za přítomnosti vyučujícího první hodiny testování. Po provedeném testování začne výuka.

Pro testování si všichni žáci přinesou jeden kolíček na prádlo.

- způsob testování žáků je vysvětlen na instruktážním videu pro školy: testy Sinclean:https://www.goodtest.cz/videonavod testy Sejoy:https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=24s

- při prezenční výuce je zakázán zpěv a omezeny sportovní činnosti. Výjimka Tv: viz výše. Proto výuka Hv a Tv bude probíhat v souladu s uvedenými omezeními.

- standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním

- prezenční výuka je povinná

- je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

- tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

o Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud:

Nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

o Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud:

Nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

o Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

o Ochrana dýchacích cest dále není nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

· zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry

· vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

· osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

Testování:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování se nemusí provádět u žáka, který prokáže, že:

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky a nebude ve škole testován, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru

vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.

V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17.
května 2021 bylo stanoveno:
S účinností od 24. 5. 2021 se mimořádným opatřením oproti současnosti mění následující:
Na středních školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické
přípravě,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu
připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na
vnitřní ploše sportoviště.
Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního
sportu). Přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako
jsou sprchy apod., zakazuje; nově je umožněno využití šaten.
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ nově se maturitní zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany
dýchacích cest.
▪ pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se frekvence
preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně.

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

-    výuka všech ročníků (kromě maturitních ročníků) probíhá v režimu tzv. prezenční výuky
-    Vždy v pondělí po vstupu do budovy školy jdou žáci nejprve do šaten a následně přímo do svých učeben dle rozvrhu, kde v první hodině proběhne za přítomnosti vyučujícího první hodiny testování. Po provedeném testování začne výuka. 
 

Pro testování si všichni žáci přinesou jeden kolíček na prádlo.

-    způsob testování žáků je vysvětlen na  instruktážním videu pro školy:  testy Sinclean: https://www.goodtest.cz/videonavod
testy Sejoy: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=24s
-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a omezeny sportovní činnosti. Výjimka Tv: viz výše. Proto výuka Hv a Tv bude  probíhat v souladu s uvedenými omezeními.
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční výuka je povinná
-    je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby:
•    žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik),
•    osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
Testování:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování se nemusí provádět u žáka, který prokáže, že:
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud
nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky a nebude ve škole testován, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek 
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu, 
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené.

S účinností od 10. 5. 2021 se mimořádným opatřením oproti současnosti mění následující:
Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
-    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
-    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
-    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 10.5. – 14.5.2020 je 19. – tedy lichý. Týden 17.5. – 21.5. je 20. – tedy sudý. V dalších týdnech analogicky.)
-    žáci primy a sekundy vcházejí každý den do školy hlavním vchodem z náměstí; žáci tercie a kvarty vcházejí do školy zadním vchodem z ulice Brněnská přes školní dvůr. Po vstupu do budovy školy jdou nejprve do místností vyhrazených pro testování. Po provedeném testování jdou do šatny a následně do výuky. Testování začne ve dnech 10.5. a 17.5.2021 v 7:50 za přítomnosti vyučujícího první hodiny. V ostatních dnech od 7:40. 
-    způsob testování žáků je vysvětlen na instruktážním videu pro školy: https://www.goodtest.cz/videonavod
-    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
-    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
-    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu
-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výjimka: ve vnějších prostorech je sportovní činnost umožněna. Proto výuka Hv a Tv bude  probíhat v souladu s uvedenými omezeními.
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    u všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Žáci nemusí být v tomto případě testováni.
-    skupinové konzultace jsou povoleny mimořádným opatřením a lze je konat za přítomnosti maximálně šesti žáků nebo studentů; počet pedagogů není opatřením omezen.
Homogenita není v rámci skupinových konzultací vyžadována
-    je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

 Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby:
•    žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik),
•    osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

Testování:

Žákům se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
b) podstoupil ve frekvenci stanovené níže vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí osoba (= žák), která
a)    prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
b)    má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 
c)    má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky oč kovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.


Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek 
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu, 
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.


Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi


Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia


NFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

▪ skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):

▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,

▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že:

▪ se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách a absolutoriích tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise), dále se stanoví výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti),

▪  v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto ustanovení je významné pouze pro účely ošetřovného, kdy tyto osoby budou mít nárok, pokud jinak splňují podmínky zákona pro jeho přiznání.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se provoz středních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

- konání maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

- vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

- přijímacích zkoušek na střední školy, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnost

Mimo individuální konzultace probíhá výuka distančním způsobem.

Povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: Ve středních školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.


Metodický postup OSPDL MZ   Covid-ve-školách