Mimořádná opatření COVID-19

Aktuální opatření k provozu škol od 13.9.2021
 

  • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.
  • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.
  • Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
  • Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
  • Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou osoby povinny prokazovat OTN a provozovatel vnitřního sportoviště není oprávněn předložení OTN vyžadovat.
  • Pouze na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy - např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.

MŠMT 10. 9. 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo stanoveno:

Na středních školách

▪ nově je upravena povinnost ochrany úst a nosu (- uvedeno níže)

▪ nově je sportovní činnost ve vnitřních prostorech omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory, jako jsou sprchy. Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

- výuka všech ročníků (kromě maturitních ročníků) probíhá v režimu tzv. prezenční výuky

- homogenita tříd a skupin není povinná

- pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, je frekvence preventivního antigenního testování stanovena na jedenkrát týdně

- Vždy v pondělí po vstupu do budovy školy jdou žáci nejprve do šaten a následně přímo do svých učeben dle rozvrhu, kde v první hodině proběhne za přítomnosti vyučujícího první hodiny testování. Po provedeném testování začne výuka.

Pro testování si všichni žáci přinesou jeden kolíček na prádlo.

- způsob testování žáků je vysvětlen na instruktážním videu pro školy: testy Sinclean:https://www.goodtest.cz/videonavod testy Sejoy:https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=24s

- při prezenční výuce je zakázán zpěv a omezeny sportovní činnosti. Výjimka Tv: viz výše. Proto výuka Hv a Tv bude probíhat v souladu s uvedenými omezeními.

- standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním

- prezenční výuka je povinná

- je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

- tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

o Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud:

Nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

o Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud:

Nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

o Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

o Ochrana dýchacích cest dále není nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

· zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry

· vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

· osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

Testování:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování se nemusí provádět u žáka, který prokáže, že:

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky a nebude ve škole testován, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru

vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.

V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17.
května 2021 bylo stanoveno:
S účinností od 24. 5. 2021 se mimořádným opatřením oproti současnosti mění následující:
Na středních školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické
přípravě,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu
připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na
vnitřní ploše sportoviště.
Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního
sportu). Přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako
jsou sprchy apod., zakazuje; nově je umožněno využití šaten.
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ nově se maturitní zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany
dýchacích cest.
▪ pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se frekvence
preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně.

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

-    výuka všech ročníků (kromě maturitních ročníků) probíhá v režimu tzv. prezenční výuky
-    Vždy v pondělí po vstupu do budovy školy jdou žáci nejprve do šaten a následně přímo do svých učeben dle rozvrhu, kde v první hodině proběhne za přítomnosti vyučujícího první hodiny testování. Po provedeném testování začne výuka. 
 

Pro testování si všichni žáci přinesou jeden kolíček na prádlo.

-    způsob testování žáků je vysvětlen na  instruktážním videu pro školy:  testy Sinclean: https://www.goodtest.cz/videonavod
testy Sejoy: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=24s
-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a omezeny sportovní činnosti. Výjimka Tv: viz výše. Proto výuka Hv a Tv bude  probíhat v souladu s uvedenými omezeními.
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční výuka je povinná
-    je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby:
•    žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik),
•    osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
Testování:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování se nemusí provádět u žáka, který prokáže, že:
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud
nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky a nebude ve škole testován, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek 
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu, 
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené.

S účinností od 10. 5. 2021 se mimořádným opatřením oproti současnosti mění následující:
Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

Výuka na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
-    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
-    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
-    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 10.5. – 14.5.2020 je 19. – tedy lichý. Týden 17.5. – 21.5. je 20. – tedy sudý. V dalších týdnech analogicky.)
-    žáci primy a sekundy vcházejí každý den do školy hlavním vchodem z náměstí; žáci tercie a kvarty vcházejí do školy zadním vchodem z ulice Brněnská přes školní dvůr. Po vstupu do budovy školy jdou nejprve do místností vyhrazených pro testování. Po provedeném testování jdou do šatny a následně do výuky. Testování začne ve dnech 10.5. a 17.5.2021 v 7:50 za přítomnosti vyučujícího první hodiny. V ostatních dnech od 7:40. 
-    způsob testování žáků je vysvětlen na instruktážním videu pro školy: https://www.goodtest.cz/videonavod
-    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
-    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
-    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu
-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výjimka: ve vnějších prostorech je sportovní činnost umožněna. Proto výuka Hv a Tv bude  probíhat v souladu s uvedenými omezeními.
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    u všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Žáci nemusí být v tomto případě testováni.
-    skupinové konzultace jsou povoleny mimořádným opatřením a lze je konat za přítomnosti maximálně šesti žáků nebo studentů; počet pedagogů není opatřením omezen.
Homogenita není v rámci skupinových konzultací vyžadována
-    je omezen vstup třetích osob do prostor školy tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Ochrana úst a nosu

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

 Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby:
•    žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik),
•    osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

Testování:

Žákům se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
b) podstoupil ve frekvenci stanovené níže vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí osoba (= žák), která
a)    prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
b)    má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 
c)    má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky oč kovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že výsledek preventivního testu ve škole je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.


Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek 
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu, 
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.


Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

Aktuální a další informace jsou průběžně k dispozici na  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi


Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia


NFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

▪ skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):

▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,

▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že:

▪ se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách a absolutoriích tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise), dále se stanoví výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti),

▪  v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto ustanovení je významné pouze pro účely ošetřovného, kdy tyto osoby budou mít nárok, pokud jinak splňují podmínky zákona pro jeho přiznání.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se provoz středních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

- konání maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

- vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

- přijímacích zkoušek na střední školy, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnost

Mimo individuální konzultace probíhá výuka distančním způsobem.

Povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: Ve středních školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.


Metodický postup OSPDL MZ   Covid-ve-školách