Mimořádná opatření COVID-19

NFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

▪ skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):

▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,

▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že:

▪ se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách a absolutoriích tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise), dále se stanoví výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti),

▪  v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto ustanovení je významné pouze pro účely ošetřovného, kdy tyto osoby budou mít nárok, pokud jinak splňují podmínky zákona pro jeho přiznání.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se provoz středních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

- konání maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

- vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

- přijímacích zkoušek na střední školy, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnost

Mimo individuální konzultace probíhá výuka distančním způsobem.

Povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: Ve středních školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27.ÚNORA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, v souladu se kterým bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 11. 4. 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

- Nadále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia


 

Vážení rodiče, vážení žáci,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 7.12.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu 

-    výuka primy, sekundy, tercie a kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy sudý. Týden 14.12. – 18.12.2020 je 51. – tedy lichý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    výuka 1.A, 2.A, 3.A, kvinty, sexty a septimy probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků  (1.A, 5.C=kvinta a 3.A, 7.C=septima)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků (2.A, 6.C=sexta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy sudý. Týden 14.12. – 18.12.2020 je 51. – tedy lichý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    je nutné pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
-    u všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví
 

Metodický postup OSPDL MZ   Covid-ve-školách