Mimořádná opatření COVID-19

Vážení rodiče a studenti,
vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz Gymnázia Hustopeče se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která původně platila do 10. ledna 2021. 


Vážení rodiče a studenti,

V souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 10. ledna 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem. 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Vážení rodiče a studenti,

Vláda na svém zasedání rozhodla o následující změně: Žáci základní a střední školy půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 


Vážení rodiče, vážení žáci,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 7.12.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu 

-    výuka primy, sekundy, tercie a kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy sudý. Týden 14.12. – 18.12.2020 je 51. – tedy lichý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    výuka 1.A, 2.A, 3.A, kvinty, sexty a septimy probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků  (1.A, 5.C=kvinta a 3.A, 7.C=septima)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků (2.A, 6.C=sexta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy sudý. Týden 14.12. – 18.12.2020 je 51. – tedy lichý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    je nutné pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
-    u všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví
 

Metodický postup OSPDL MZ   Covid-ve-školách